close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • KARTA POLAKA

 •  

  Wydział Konsularny Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Atenach uprzejmie informuje, że wizyty w sprawach Kart Polaka będą odbywać się po uprzedniej rejestracji w systemie elektronicznym E-KONSULAT na stronie internetowej www.e-konsulat.gov.pl

   

  Karta Polaka - podstawowe Informacje

   

  Karta Polaka to dokument potwierdzający przynależność do Narodu Polskiego. Posiadaczowi Karty Polaka przysługują uprawnienia wynikające z ustawy o Karcie Polaka, uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 7 września 2007 roku (Dz. U. z dnia 28 września 2007 r.)

   

  Komu może zostać przyznana Karta Polaka?

   

  Karta Polaka może być przyznana osobie, która deklaruje przynależność do Narodu Polskiego i spełni łącznie następujące warunki:

  1. wykaże swój związek z polskością przez przynajmniej podstawową znajomość języka polskiego, który uważa za swój język ojczysty, oraz znajomość i kultywowanie polskich tradycji i zwyczajów;

  2. wykaże, że jest narodowości polskiej lub posiadała obywatelstwo polskie, lub co najmniej jedno z jej rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej lub posiadało obywatelstwo polskie lub przedstawi zaświadczenie Związku Polaków w Kazachstanie (dotyczy obywateli Republiki Kazachstanu) potwierdzające aktywne zaangażowanie w działalności na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej przez okres co najmniej ostatnich 3 lat;

  3. w obecności konsula Rzeczypospolitej Polskiej złoży pisemną deklarację przynależności do Narodu Polskiego.

  Karta Polaka może być przyznana wyłącznie osobie posiadającej w dniu złożenia wniosku o wydanie Karty Polaka obywatelstwo Republiki Armenii, Republiki Azerbejdżańskiej, Republiki Białoruś, Republiki Estońskiej, Gruzji, Republiki Kazachstanu, Republiki Kirgiskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej, Republiki Tadżykistanu, Turkmenistanu, Ukrainy i Republiki Uzbekistanu albo posiadającej w jednym z tych krajów status bezpaństwowca.

   

  Komu nie może zostać przyznana Karta Polaka

   

  Karta Polaka nie może zostać przyznana osobie, która posiada obywatelstwo polskie lub zezwolenie na osiedlenie się w Rzeczypospolitej Polskiej (posiada kartę stałego pobytu). Karty Polaka nie mogą uzyskać osoby repatriowane (przesiedlone) z terytorium Polski na mocy umów zawartych przez Polskę w latach 1944-1957 z republikami radzieckimi Białorusi, Litwy i Ukrainy oraz z ZSRR, do jednego z tych państw.

   

  Opłaty

  W dniu 2 września br. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2014 r. poz. 1187, z późn. zm.), dalej: u.k.p. Zmiany zostały wprowadzone ustawą z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 753).

  Na podstawie art. 5 u.k.p. posiadacze Karty Polaka są zwolnieni z opłat konsularnych za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy krajowej w celu korzystania z uprawnień wynikających z posiadania Karty Polaka. Ponadto na podstawie art. 5a u.k.p. posiadacze Karty Polaka są zwolnieni z opłat konsularnych za przyjęcie wniosku i opracowanie dokumentacji w sprawie o nadanie obywatelstwa polskiego.

  Przywołane przepisy u.k.p., jako przepisy szczególne w stosunku do przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne ( Dz. U. poz. 1274) mają pierwszeństwo zastosowania. Stąd też, w przypadku wykonywania czynności, o których mowa w art. 5 i 5a u.k.p. w stosunku do osób posiadających Kartę Polaka, osoby te są zwolnione z opłat konsularnych z mocy prawa.

   

  Uprawnienia posiadacza Karty Polaka

   

  Posiadacz Karty Polaka:

  1. może ubiegać się o zwolnienie z opłaty za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy pobytowej krajowej lub o refundację tej opłaty;
  2. może podejmować na terenie Rzeczypospolitej Polskiej legalną pracę bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę;
  3. może prowadzić w Polsce działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak obywatele polscy;
  4. może korzystać z bezpłatnego systemu oświaty;
  5. może w nagłych wypadkach korzystać w Polsce z bezpłatnej pomocy lekarskiej na takich samych zasadach jak obywatele polscy;
  6. może za darmo zwiedzać muzea państwowe w Polsce;
  7. może korzystać z ulgi 37% przy przejazdach kolejowych w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych;
  8. może w pierwszej kolejności ubiegać się o środki finansowe z budżetu państwa polskiego lub z samorządów gmin w Polsce, przeznaczone na wspieranie Polaków za granicą.

  Karta Polaka jest ważna przez okres 10 lat od dnia jej przyznania.

  Karta Polaka przyznana osobie, która ukończyła 65 lat, jest ważna na czas nieoznaczony.

  Otrzymanie Karty Polaka nie oznacza przyznania obywatelstwa polskiego, przyznania prawa do osiedlenia się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ani prawa przekraczania bez wizy granic Rzeczpospolitej Polskiej.

  Posiadacze Karty Polaka będą mogli otrzymać zezwolenie na stały pobyt i kartę stałego pobytu za darmo. Otrzymując je będą musieli jednak zwrócić Kartę Polaka. Osoby, które na podstawie posiadanej Karty Polaka otrzymają prawo do osiedlenia się na terenie Polski, otrzymują także prawo by po roku od otrzymania karty stałego pobytu ubiegać się o uznanie za obywatela polskiego.
   

  Ponadto posiadacze Karty Polaka, którzy złożą w urzędzie wojewódzkim wniosek o zezwolenie na stały pobyt będą mogli ubiegać się o przyznanie świadczenia pieniężnego na okres do 9 miesięcy – świadczenie to przyznawać i wypłacać będzie starosta powiatu, na terenie którego osoba zamieszkała. Świadczenie przysługiwać będzie na każdego członka rodziny wnioskodawcy, przy czym w ciągu pierwszych trzech miesięcy wnioskodawca i jego małżonek otrzymają świadczenie w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, zaś na każde dziecko połowę tej kwoty, w kolejnych miesiącach świadczenie będzie wynosić 60% ww. wysokości – czyli odpowiednio 30% i 15% minimalnego wynagrodzenia. Możliwość ubiegania się o świadczenie pieniężne przysługiwać będzie dopiero od 1 stycznia 2017 r.

   

   

  1-3 miesiąc

  4-9 miesiąc

   

  % minimalnego wynagrodzenia

  kwota *

  % minimalnego wynagrodzenia

  kwota *

  Wnioskodawca i małżonek

  50%

  925 zł

  30%

  555 zł

  Dziecko

  25%

  462,50 zł

  15%

  277,50 zł

   

  *) wysokość kwoty świadczenia wyliczona na podstawie obowiązującego w 2016 r. minimalnego wynagrodzenia wynoszącego 1850 zł.

  Świadczenie pieniężne wypłacane będzie w celu ułatwienia utrzymania się w Polsce w pierwszych miesiącach po osiedleniu i nie będzie zależne od uzyskiwania innych dochodów w tym okresie. Ponadto osoby, które na podstawie przepisów o pomocy społecznej otrzymywać będą innego rodzaju świadczenia nie będą one wliczać ww. świadczenia do uzyskiwanego dochodu. Możliwość odebrania świadczenia wynikać będzie jedynie z ewentualnego otrzymania odmowy przyznania prawa do stałego pobytu (możliwe jest to jednak w bardzo ograniczonych przypadkach, np. gdy dana osoba stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa).

  Ze względu na ograniczone możliwości budżetowe świadczenie pieniężne wypłacane będzie do wyczerpania środków zaplanowanych w rezerwie budżetowej na ten cel. Szczegółowe regulacje dotyczące zasad wypłacania świadczenia oraz wzorów wniosku o jego przyznanie zostaną wydane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji po wejściu w życie przepisów ustawy.

  Członkowie rodziny posiadacza Karty Polaka, którzy sami nie posiadają Karty otrzymać będą mogli wizę umożliwiającą wjazd do Polski, a następnie zgodnie z zasadą łączenia rodzin wystąpić o pozwolenie na pobyt czasowy, który następnie uprawniał będzie na ogólnych zasadach do uzyskania pobytu stałego.

   

  Procedura uzyskania Karty Polaka

   

  na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru wniosku o przyznanie lub przedłużenie ważności Karty Polaka oraz wzoru Karty Polaka (Dz. U. z 1.09.2016 r.) od dnia 2 września obowiązuje nowy wzór wniosku o wydanie Karty Polaka.

  Aby otrzymać Kartę Polaka należy:

  1. wypełnić formularz wniosku;
  2. do wypełnionego wniosku należy dołączyć jedną fotografię o wymiarach 35 x 45 mm wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy, którą należy wkleić w miejscu zaznaczonym we wniosku;
  3. wypełniony wniosek należy podpisać w zaznaczonym miejscu, w taki sposób aby podpis nie wychodził poza linie ramki;
  4. skompletować dokumenty potwierdzające polskie pochodzenie i związek z polskością. Przy kompletowaniu stosownych dokumentów należy wybrać tylko te, które najpełniej potwierdzają polskość wnioskodawcy. Np. gdy jeden z rodziców wnioskodawcy jest Polakiem, wówczas wystarczy tylko jeden dokument: metryka urodzenia wnioskodawcy z wpisem o polskiej narodowości jednego z rodziców;
  5. sporządzić kopie dokumentów, o których mowa w pkt. 4;
  6. Skopiować paszport zagraniczny (strona ze zdjęciem) lub dokument stwierdzający tożsamość (strona ze zdjęciem);
  7. Umówić się telefonicznie na rozmowę z konsulem;
  8. Na rozmowę z konsulem należy dostarczyć następujące dokumenty;
  9. wypełniony wniosek ze zdjęciem;
  10. oryginały i kserokopie dokumentów o których mowa w punkcie 4;
  11. oryginały i kserokopie paszportu zagranicznego lub dowodu tożsamości.

   

  Wniosek należy wypełnić czytelnie, w języku polskim, drukowanymi literami bez żadnych poprawek i skreśleń.

  Dokumenty potwierdzające polskie pochodzenie i związek z polskością:

   polskie dokumenty tożsamości;

  1. akty stanu cywilnego lub ich odpisy, metryki chrztu, świadectwa szkolne lub inne dokumenty stwierdzające związek z polskością;
  2. dokumenty potwierdzające odbycie służby wojskowej w polskich formacjach wojskowych;
  3. dokumenty potwierdzające fakt deportacji lub uwięzienia, zawierające wpis opolskim pochodzeniu;
  4. zagraniczne dowody tożsamości zawierające informacje na temat narodowości polskiej ich posiadacza;
  5. zaświadczenie Związku Polaków w Kazachstanie (dotyczy obywateli Republiki Kazachstanu) lub Polskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego „Odrodzenie" (dotyczy obywateli Republiki Kirgizji), potwierdzające aktywne zaangażowanie w działalności na rzecz języka ikultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej;
  6. prawomocna decyzja w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia, wydana zgodnie z przepisami ustawy o repatriacji.

   

  UWAGA! Całość postępowania związanego z uzyskaniem Karty Polaka (pobranie, złożenie i rozpatrzenie wniosku) jest BEZPŁATNA.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: