close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • OPŁATY KONSULARNE

 •  

  Czynności wykonywane przez konsula podlegają opłatom konsularnym.

  Opłaty przyjmowane są w kasie Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Atenach w momencie składania wniosku. Akceptowane formy płatności: gotówka w walucie EURO

  Tabela opłat konsularnych dostępna w siedzibie konsulatu/wydziału konsularnego stanowi podstawę pobierania opłat konsularnych.

  TABELA OPŁAT KONSULARNYCH OBOWIĄZUJĄCA OD 1 STYCZNIA 2016 r.

   

  Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18.12.2015 r. (poz. 2237)

   

  Pozycja

  Rodzaj czynności

  Wysokość opłaty w €

  1

   2

   3

   

  I. Czynności w sprawach paszportowych

  1.01

  Wydanie paszportu

  110

  1.02

  Wydanie paszportu osobie małoletniej, która w dniu złożenia wniosku
  o wydanie paszportu nie ukończyła 13. roku życia

  70

  1.03

  Wydanie paszportu tymczasowego osobie, która w dniu złożenia wniosku
  o wydanie paszportu ukończyła 18., a nie ukończyła 70. roku życia

  40

  1.04

  Wydanie paszportu tymczasowego osobie małoletniej

  30

  1.05

  Wydanie paszportu tymczasowego na czas oczekiwania na doręczenie paszportu sporządzonego w Rzeczypospolitej Polskiej osobie, która w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu nie ukończyła 70. roku życia

  15

  1.06

  Wydanie paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu, jeżeli paszport został utracony lub zniszczony
  z przyczyn zawinionych przez jego posiadacza

  330

  1.07

  Wydanie paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu osobie małoletniej, która w dniu złożenia wniosku
  o wydanie paszportu nie ukończyła 13. roku życia, jeżeli paszport został utracony lub zniszczony z przyczyn zawinionych przez opiekuna osoby małoletniej

  210

  1.08

  Wydanie drugiego paszportu

  110

   

  II. Czynności w sprawach obywatelstwa polskiego

  2.01

  Przyjęcie wniosku i opracowanie dokumentacji w sprawie o nadanie obywatelstwa polskiego wraz z doręczeniem aktu o nadaniu obywatelstwa polskiego lub zawiadomienia o odmowie nadania obywatelstwa polskiego*)

  360

  2.02

  Przyjęcie i opracowanie wniosku o przywrócenie obywatelstwa polskiego wraz z doręczeniem decyzji o przywróceniu obywatelstwa polskiego*)

  40

  2.03

  Przyjęcie i opracowanie wniosku o potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego wraz z doręczeniem decyzji w tej sprawie*)

  80

  2.04

  Przyjęcie wniosku i opracowanie dokumentacji w sprawie o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego wraz z doręczeniem postanowienia o wyrażeniu zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego*)

  360

  2.05

  Przyjęcie oświadczenia w trybie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 2 kwietnia
  2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2012 r. poz. 161, z 2013 r. poz.1650 i z 2015 r. poz. 1274)

  30

  III. Czynności w sprawach wizowych, dotyczących udzielania cudzoziemcom zezwoleń na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego oraz innych dotyczących cudzoziemców

  (…)

  3.01

  Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy krajowej

  60

  3.02

  Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o ponowne rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy Schengen lub wizy krajowej

  60

  3.03

  Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego

  20

  3.04

  Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o ponowne rozpatrzenie wniosku o wydanie zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego

  20

  3.05

  Wydanie tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca

  30

  3.06

  Wydanie Tymczasowego Dokumentu Podróży, określonego w decyzji Rady 96/409/WPZiB z dnia 25 czerwca 1996 r. w sprawie ustanowienia tymczasowego dokumentu podróży (Dz. Urz. EU L 168 z 06.07.1996 r.,
  str. 4)

  30

  IV. Wydawanie zaświadczeń i zezwoleń

  4.01

  Wydanie zaświadczenia na przywóz albo przewóz przez terytorium Rzeczpospolitej Polskiej broni i amunicji albo wpis w Europejskiej karcie broni palnej

  60

  4.02

  Wydanie zaświadczenia na przewiezienie przez lub na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zwłok lub szczątków ludzkich

  50

  4.03

  Wydanie innego zaświadczenia niż określone w pozycjach 4.01 i 4.02 taryfy opłat konsularnych

  30

   

  V. Uzyskiwanie i przekazywanie dokumentów

  5.01

  Doręczenie dokumentu przekazanego przez organ krajowy na złożony bezpośrednio w tym organie wniosek osoby przebywającej za granicą

  30

  5.02

  Wydobycie za granicą i przesłanie do kraju na wniosek obywatela polskiego dokumentu innego niż papiery wartościowe (wraz z jego ewentualną legalizacją)

  30

  5.03

  Przyjęcie pisma i przekazanie do kraju drogą urzędowa, jeżeli złożenie tego pisma u konsula skutkuje, zgodnie z przepisami odrębnymi, zachowaniem terminu w postępowaniu

  20

  5.04

  Przyjęcie i przekazanie do właściwego organu w kraju wniosku o udzielenie zgody na służbę w obcym wojsku lub obcej organizacji wojskowej

  50

   

  VI. Czynności w sprawach legalizacyjnych, notarialnych oraz sporządzanie
  i poświadczanie  tłumaczeń

  6.01

   Legalizacja dokumentu

  30

  6.02

  Sprawdzenie i poświadczenie zgodności odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii
  z okazanym oryginałem lub uwierzytelnionym odpisem tego dokumentu,
  a także sporządzenie wypisu, odpisu lub wyciągu z aktu notarialnego sporządzonego przez konsula i przechowywanego w urzędzie konsularnym

  60

  6.03

  poświadczenie zgodności odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii
  z okazanym oryginałem

  30

  6.04

  Poświadczenie własnoręczności podpisu lub znaku ręcznego

  30

  6.05

  Poświadczenie daty okazania dokumentu

  30

  6.06

  Sporządzenie aktu notarialnego

  200

  6.07

  Wykonanie innej czynności notarialnej

  30

  6.08

  Sporządzenie i poświadczenie tłumaczenia z języka polskiego na język urzędowy lub powszechnie używany w państwie przyjmującym lub z języka urzędowego lub powszechnie używanego w państwie przyjmującym
  na język polski – za każdą rozpoczętą stronę tłumaczenia**)

  90

  6.09

  Sprawdzenie i poświadczenie tłumaczenia z języka polskiego na język urzędowy lub powszechnie używany w państwie przyjmującym lub z języka urzędowego lub powszechnie używanego w państwie przyjmującym
  na język polski – za każdą rozpoczętą stronę tłumaczenia**)

  30

  6.10

  Sporządzenie i poświadczenie tłumaczenia z języka polskiego na język urzędowy lub powszechnie używany w państwie przyjmującym lub z języka urzędowego lub powszechnie używanego w państwie przyjmującym
  na język polski dokumentów stanu cywilnego lub innych dokumentów
  o treściach powtarzalnych

  30

   

  VII. Czynności w sprawach stanu cywilnego

  7.01

  Przygotowanie dokumentacji dotyczącej zawarcia małżeństwa przed konsulem, przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński oraz oświadczeń w sprawie nazwiska noszonego po zawarciu małżeństwa
  i nazwiska dzieci zrodzonych z tego małżeństwa, sporządzenie protokołu
  z przyjęcia przedmiotowych oświadczeń i przekazanie go do urzędu stanu cywilnego w kraju oraz doręczenie odpisu aktu małżeństwa*)***)

  500

  7.02

  Przyjęcie i przekazanie do urzędu stanu cywilnego w kraju od osoby zamierzającej zawrzeć małżeństwo zapewnienia, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

  50

  7.03

  Wydanie i doręczenie zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo

  50

  7.04

  Wydobycie z urzędu stanu cywilnego w kraju i doręczenia zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo***)

  50

  7.05

  Przyjęcie oświadczenia lub oświadczeń niezbędnych do uznania ojcostwa wraz z ewentualnym wydaniem zaświadczenia o uznaniu i przekazanie dokumentacji do właściwego urzędu stanu cywilnego

  50

  7.06

  Przygotowanie dokumentacji związanej z transkrypcją lub odtworzeniem zagranicznego dokumentu stanu cywilnego w polskim rejestrze stanu cywilnego oraz doręczenie odpisu polskiego aktu stanu cywilnego sporządzonego na tej podstawie*)***)

  50

  7.07

  Przyjęcie do protokołu oświadczeń i przekazanie do urzędu stanu cywilnego w kraju wniosku o rejestrację urodzenia lub zgonu oraz doręczenie odpisu aktu urodzenia lub zgonu***)

  50

  7.08

  Przyjęcie do protokołu oświadczenia dotyczącego zmiany imienia lub nazwiska oraz przekazanie go do urzędu stanu cywilnego w kraju

  50

  7.09

  Przyjęcie wniosku o zmianę imienia lub nazwiska wraz z przekazaniem
  do rzędu stanu cywilnego w kraju i doręczeniem decyzji

  50

  7.10

  Wykonanie innej czynności z zakresu stanu cywilnego

  30

   

  VII. Czynności w sprawach żeglugi morskiej i śródlądowej

  8.01

  Wystawienie lub przedłużenie tymczasowego świadectwa przynależności statku (świadectwo o banderze)

  240

  8.02

  Przyjęcie od kapitana statku protestu morskiego albo sporządzenie protokołu wypadku w żegludze śródlądowej

  300

  8.03

  Wystawienie lub potwierdzenie ważności certyfikatu lub kart bezpieczeństwa statku lub przedłużenie świadectwa w zakresie ochrony morza przed zanieczyszczeniem przez statki

  200

  8.04

  Wykonanie innej czynności z zakresu żeglugi morskiej lub śródlądowej

  40

   

  IX. Opłaty za szczególny sposób wykonywania czynności****)

  9.01

  Wykonanie, na wniosek strony, czynności poza lokalem urzędu konsularnego, za każde rozpoczęte 8 godzin, włącznie z czasem na dojazd
  i powrót do urzędu

  90

  9.02

  Wykonanie czynności wymienionej w taryfie w trybie pilnym

  30

   

   


  *) Za czynności konsularne wykonywane w ramach opracowywania dokumentacji nie pobiera się dodatkowych opłat, z wyjątkiem opłat za sporządzenie i poświadczenie lub sprawdzenie i poświadczenie tłumaczenia (pozycje 6.08, 6.09 i 6.10 taryfy opłat konsularnych).

   

  **) Przy obliczeniu wysokości należnej opłaty konsularnej objętość dokumentu ustala się w sposób przewidziany w przepisach w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego. 

   

  ***) wraz z ewentualnym uzyskaniem legalizacji albo Apostille.

   

  ****) Opłaty za szczególny sposób wykonania czynności pobiera się niezależnie od opłat
  za wykonywaną czynność konsularną oraz zwrotu poniesionych wydatków.

   

   

  ZNIŻKI I ZWOLNIENIA Z OPŁAT KONSULARNYCH

  Nie pobiera się opłaty za wydanie paszportu od:

  1. osób, które w dniu składania wniosku ukończyły 70 lat;
  2. osób przebywających w domach pomocy społecznej lub zakładach opiekuńczych, lub korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, jeśli udają się za granicę w celu długotrwałego leczenia bądź w celu poddania się operacji;
  3. osób, które złożyły wniosek o wymianę paszportu z powodu jego wady technicznej;
  4. żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami kraju, z wyjątkiem żołnierzy zawodowych.

   

  Ulga (50%) w opłacie konsularnej za wydanie paszportu przysługuje:

  1. emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.), a także współmałżonkom tych osób, pozostającym na ich wyłącznym utrzymaniu;
  2. osobom przebywającym w domach opieki społecznej lub w zakładach opiekuńczych lub korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych;
  3. kombatantom oraz innym osobom, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji stanu wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371, z późn. zm.);
  4. dzieciom do czasu podjęcia obowiązku szkolnego, uczniom i studentom – za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej, studenckiej lub zaświadczenia ze szkoły o pobieraniu nauki.

   

  Obniża się opłatę konsularną w przypadku osób, które wnioskują o nowy paszport w związku:

  1. ze zmianą nazwiska, imienia lub innych danych, które podlegają wpisowi do paszportu;
  2. ze zmianą wyglądu osoby posiadającej paszport, mogącej utrudnić ustalenie jej tożsamości;
  3. z brakiem w dotychczas posiadanym paszporcie miejsca na umieszczenie w nim wiz lub stempli poświadczających przekroczenie granicy.

  Wysokość opłaty za wydanie paszportu w tym trybie oblicza się odejmując od opłaty obowiązującej w dniu złożenia wniosku jedną dziesiątą część tej opłaty za każdy pełny rok kalendarzowy pozostający do upływu terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu, a w przypadku paszportów z terminem ważności 5 lat – jedną piątą.

   

  Osoba korzystająca z ulgi w opłacie konsularnej przedstawia w dniu składania wniosku o paszport dokument uprawniający do ulgi. W przypadku zbiegu tytułów uprawniających do ulgi w opłacie konsularnej za wydanie paszportu – przysługuje tylko jedna ulga w opłacie.

   

   

  Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie opłat konsularnych (Dz. U. poz. 2237);
  • Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 758);
  • Odrębne przepisy dotyczące opłat za czynności wizowe.

   

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: