close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • STUDIA W POLSCE

 • Podstawowe warunki przyjmowania cudzoziemców na studia w Polsce

   

  1. Podstawowym warunkiem przyjęcia obywatela greckiego lub polskiego, będącego absolwentem greckiej szkoły średniej,  na studia wyższe w Polsce jest posiadanie oryginału świadectwa ukończenia liceum oraz pozytywnie zdanych egzaminów  „Panellinies", a także zaświadczenie z greckiego Ministerstwa Edukacji lub kuratorium stwierdzające prawo do ubiegania się o przyjęcia na studia wyższe. Wszystkie dokumenty powinny być opatrzone pieczęcią „Apostille” i przetłumaczone na j. polski.


  2. Kandydaci zobowiązani są  dołączyć formalne świadectwo potwierdzające znajomość języka polskiego:


  a) certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
  b) zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego,
  c) w przypadku braku ww. dokumentów na wielu wydziałach istnieje możliwość odbycia rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego.


  3. Kandydaci składają dokumenty bezpośrednio na wybranej uczelni, która sama decyduje o szczegółach procesu rekrutacji. Informacji na ten temat udzielają dziekanaty poszczególnych uczelni. Kandydaci, którzy są obywatelami greckimi polskiego pochodzenia mogą składać dokumenty za pośrednictwem Ambasady RP w Atenach.


  4. Wszystkie polskie uczelnie posiadają własne strony internetowe, na których zamieszczane są informacje na temat rekrutacji.


  5. Osoby posiadające obywatelstwo państwa członkowskiego UE odbywają studia na takich samych zasadach jak obywatele RP. Kandydaci posiadające więcej niż jedno obywatelstwo, w tym polskie, są w świetle prawa obywatelami polskimi zobligowanymi do przystąpienia do rekrutacji na zasadach przewidzianych dla obywateli polskich. Zgodnie z polskim systemem kształcenia na studiach wyższych obywatele państw członkowskich UE mogą podejmować studia na:


  • na kierunkach bezpłatnych dziennych - w przypadku spełnienia wymagań egzaminacyjnych ustalonych indywidualnie przez każdą uczelnię,
  • na kierunkach płatnych w języku polskim 
  • niektóre uczelnie prowadzą studia w języku angielskim


  6. Wysokość opłat za studia oraz zasady rekrutacji na poszczególne rodzaje studiów ustalają indywidualnie  uczelnie. Niezależnie od trybu studiów (płatne, bezpłatne, w języku obcym) dyplomy ich ukończenia są  równoważne.


  7. Studenci uzyskujący dobre wyniki w nauce mają prawo ubiegać się o przyznanie stypendium naukowego po spełnieniu kryteriów ustalonych przez ich uczelnię.


  8. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia doktoranckie oraz staże i kursy podyplomowe przyjmowani są na studia na zasadach ustalanych przez uczelnie, bądź na podstawie umów międzynarodowych w tym zakresie.

   

  Rekrutacja cudzoziemców polskiego pochodzenia

   

  Osoby polskiego pochodzenia mogą składać dokumenty o przyjęcie na studia w Polsce za pośrednictwem Wydziału Konsularnego Ambasady RP.

  Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej udostępnia podstawowe informacje w sprawie rekrutacji cudzoziemców polskiego pochodzenia na studia w Polsce w roku akademickim 2015/2016:


  1.       Kwestionariusz kandydata na kształcenie w Polsce w języku polskim


  2.       Kwestionariusz kandydata na kształcenie w Polsce w innych językach


  3.       Podstawowe informacje dla cudzoziemców polskiego pochodzenia


  4.       Oświadczenie


  5.       Informacje o wykazie szkół wyższych i kierunkach studiów w Polsce
   

   

  Dokumenty źródłowe:


  1. Prawo o szkolnictwie wyższym - ujednolicony tekst ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późniejszymi.  zm.) http://www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/szkolnictwo/Reforma/20110523_USTAWA_z_dnia_27_lipca_2005.pdf

   
  2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 roku w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. Nr 190, poz. 1406 oraz z 2009r. Nr 176, poz. 1365)

  http://www.bip.nauka.gov.pl/_gAllery/15/51/1551/20061012_rozporzadzenie_szkolenia.pdf

   


  Przydatne kontakty:


  Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej
  ul. Ogrodowa 28/30
  00-896 Warszawa,
  tel. (48 22) 826 74 34, fax: (48 22) 826 28 23
  www.buwiwm.edu.pl

   

  Ministerstwo Edukacji Narodowej
  Al. Szucha 25
  00-918 Warszawa,
  tel. (+48 22 ) 628 41 35
  fax (+48 22 ) 628 85 61
  www.men.gov.pl

   

  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  ul. Hoża 20
  ul. Wspólna 1/3
  00-529 Warszawa
  tel. (+48 22) 529 27 18
  fax (+48 22) 628 09 22
  www.mnisw.gov.pl

   

  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Sokrates
  Ul. Mokotowska 43
  00-551 Warszawa
  http://www.socrates.org.pl/


  Przydatne linki:


  Lista polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych jest dostępna na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych:
  http://www.msz.gov.pl/


  „Ready, Study, Go Poland”:
  www.go-poland.pl


  Study in Poland:
  http://www.studyinpoland.pl/en/

   

  Studia, rekrutacja, aktualne informacje:

  www.emta.pl

   

  Serwis prawno-informacyjny

  www.yourpoland.pl
   

  Studia w języku polskim

  www.wybierzstudia.nauka.gov.pl

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: