close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • UZNAWANIE DYPLOMÓW W GRECJI

 •  

  W celu posługiwania się dyplomem ukończenia studiów lub świadectwem ukończenia nauki w innym kraju niż kraj jego wydania, należy poddać dyplom/świadectwo procedurze uznania (zgodnie z przepisami danego kraju).
  W Grecji za uznanie zagranicznych świadectw, stopni i tytułów naukowych odpowiada instytucja, działająca pod nadzorem greckiego Ministerstwa Edukacji – Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Hellenic NARIC). Do jej zadań należy również dostarczanie informacji o systemie edukacji i akredytacjach instytucji greckich i zagranicznych.
  Na stronie Hellenic NARIC – http://www.doatap.gr/en/dikaiolog.php   – znajduje się wykaz dokumentów, które należy przedstawić, ubiegając się o uznanie wykształcenia. Są to:
  1. Formularz aplikacyjny (do pobrania w sekretariacie DOATAP lub ze strony internetowej)
  2. Poświadczona kopia dowodu osobistego lub paszportu
  3. Świadectwo maturalne, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na wyższe uczelnie
  4. Pełna karta przebytych studiów (suplement)/indeks;
  5. Program odbytych studiów (syllabus)
  6. Praca dyplomowa (licencjacka, magisterska, doktorska*), zwracana po zakończeniu procedury 
  * w przypadku pracy doktorskiej – dodatkowo streszczenie rozprawy w języku greckim


  Wszystkie dokumenty należy zalegalizować jeszcze przed wyjazdem za granicę, tj. potwierdzić ich autentyczność. Legalizacja polega na umieszczeniu na dokumencie klauzuli zwanej „Apostille”: „Stwierdza się autentyczność dokumentu” wraz z podpisem, pieczęcią, datą i nazwą miejscowości.


  Legalizacji świadectw maturalnych (wydanych przez Okręgowe Komisje Edukacyjne po zdanym egzaminie dojrzałości) dokonuje Ministerstwo Edukacji Narodowej (pokój nr 215, Aleja Szucha 25, Warszawa, tel. 022 347 44 84), natomiast legalizacji dyplomów ukończenia studiów – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (w przypadku dyplomów wydanych przez uczelnie podlegające temu urzędowi). Lista szkół wyższych nadzorowanych przez MNiSW jest dostępna na stronie www.mnisw.gov.pl .  Jeśli szkoła wyższa podlega innemu ministerstwu, o legalizację należy poprosić właściwy urząd nadzorujący (np.: Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego).


  MNiSW (pokój nr 378A, Aleja Szucha 25, Warszawa, tel. 022 347 48 31) legalizuje oryginały następujących dokumentów:
  - dyplomów ukończenia studiów,
  - świadectw stwierdzających ukończenie studiów podyplomowych,
  - dyplomów nadania stopni naukowych,
  - zaświadczeń o ukończeniu studiów.


  Legalizacji innych dokumentów (dotyczących toku studiów) dokonuje uczelnia, która je wydała.
  Ostatnim krokiem do dopełnienia procedury legalizacji dyplomów i świadectw jest kontakt z Działem Legalizacji w Ministerstwie Spraw Zagranicznych (Al. Szucha 21, Warszawa, tel. 022 523 94 63 lub 22 523 91 28).
  Wszystkie dokumenty muszą być oficjalnie przetłumaczone na język grecki (jeśli nie zostały wystawione w języku angielskim lub francuskim). 


  Dodatkowo należy dokonać opłaty rzędu 230.40 EUR (dla potwierdzenia dyplomu licencjackiego) lub 184.32 EUR (dla potwierdzenia tytułu magistra). W przypadku nostryfikacji obydwu dokumentów obowiązują obie opłaty. 
  Aby procedura została podjęta, należy dostarczyć wszystkie wymagane dokumenty. 

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: